หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย

 1. 1. สาระสำคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (โครงการฯ)
  1. 1.1 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยใช้สิทธิจองโรงแรม/ ที่พักตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และเดินทางวันสุดท้ายและเช็คเอ้าท์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
  2. 1.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย
   1. (1) เป็นโรงแรม/ที่พัก ที่เป็นผู้ประกอบการรายเดิมและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3 - 4 มาแล้ว และเปิดให้บริการตามปกติไปจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. (1.1) ได้รับอนุญาตหรือดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
    2. (1.2) ได้รับอนุญาตแต่หมดอายุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และได้ยื่นต่ออายุต่อเนื่องจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ
    3. (1.3) โรงแรม/ที่พัก นอกเหนือจากข้อ (1.1) ถึง (1.2) ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
   2. (2) ปฏิบัติตามและไม่เคยฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   3. (3) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนหรือถูกดำเนินคดีในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ
   4. (4) โรงแรมมีช่องทางรับชำระเงินออนไลน์แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
  3. 1.3 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
   1. (1) มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
   2. (2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันลงทะเบียน
   3. (3) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
   4. (4) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
   5. (5) มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทั้งนี้ ต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (Dip Chip) ภาพใบหน้าของผู้สมัครเข้าไป ในฐานข้อมูลของธนาคารกรุงไทยตามวิธีการที่ธนาคารกำหนดก่อน เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบสิทธิของการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนด จึงจะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ เว้นแต่ ประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อน และได้ดำเนินการยืนยันตัวตน (Dip Chip) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว เพื่อใช้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (รวมทั้ง G-wallet ในบริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”) ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้รัฐบาลและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดังกล่าว
   6. (6) ให้ความยินยอมแก่โรงแรม/ที่พัก ในการส่งข้อมูลการจองและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะผู้จัดทำระบบให้รัฐบาล และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
   7. (7) ให้ความยินยอมแก่โรงแรม/ที่พัก ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและสำเนาบัตรประชาชน รวมทั้ง เก็บบันทึกภาพถ่ายใบหน้าของตนในขณะทำการเช็คอินและเช็คเอ้าท์ กรณีสแกนใบหน้าเพื่อทำการเช็คอินไม่สำเร็จ เพื่อให้โรงแรม/ ที่พัก นำส่งเป็นหลักฐานให้แก่ ททท.ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 40 %
   8. (8) ต้องไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทยในการเดินทางในช่วงเวลาเดียวกัน
   9. (9) ต้องไม่ใช้สิทธิจองโรงแรม/ที่พักและไม่ใช้ E-Voucher ในพื้นที่จังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน
  4. 1.4 ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย
   1. (1) ผู้ประกอบการร้านอาหาร (รายเดิม) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3 - 4 มาแล้ว และยังเปิดให้บริการตามปกติ
   2. (2) ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย ททท. กำหนด (รายเดิม) ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3 - 4 มาแล้ว และยังเปิดให้บริการตามปกติ
   3. (3) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) (ผู้ประกอบการ OTOP) (รายเดิม) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 - 4 มาแล้ว และยังเปิดให้บริการตามปกติ
   4. (4) ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจรถเช่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือเรือเช่า เพื่อการท่องเที่ยว (ผู้ประกอบการบริการฯ) ที่มีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้
    1. (4.1) เป็นนิติบุคคล
    2. (4.2) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    3. (4.3) ผ่านหลักเกณฑ์และการตรวจสอบของ ททท.
    4. (4.4) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3 - 4 มาแล้ว และยังเปิดให้บริการตามปกติ
   5. (5) ผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ (รายใหม่) ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2564 โดยได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3 - 4 มาแล้ว และยังเปิดให้บริการตามปกติ
   6. (6) ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ตาม 1.4 (1) ถึง (5) ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   7. (7) ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ต้องมีช่องทางรับชำระเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
  5. 1.5 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าที่พักในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ โดยรัฐจะจ่ายให้แก่โรงแรม/ที่พัก โดยตรงหลังจากประชาชนผู้ได้รับสิทธิได้ Check out ออกจากโรงแรม/ที่พัก
   ราคาสุทธิ หมายถึง ราคารวมค่าที่พักและอาหารเช้า (ถ้ามี) รวมภาษีอื่นๆแล้ว เท่านั้น (ราคาสุทธิต่อห้องต่อคืน) และต้องเป็นราคาที่ไม่สูงเกินปี 2564 (ราคาสุทธิของปี 2564 ต้องเป็นราคาที่ไม่เกิน Rate plan ปี 2562) ทั้งนี้ ราคาห้องพักที่เสนอขายในโครงการต้องไม่เกินราคาปกติของห้องพักแต่ละประเภท (Room Type) ที่ได้ขายก่อนเข้าร่วมโครงการ
  6. 1.6 รัฐจะสนับสนุน E-Voucher ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิเมื่อ Check in เข้าพักโรงแรม/ที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ โดย E-Voucher มีเงื่อนไขการใช้งานดังนี้
   1. (1) ประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรม/ที่พักจะเป็นผู้ได้รับ E-Voucher
   2. (2) ใช้จ่ายได้เฉพาะในร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานประกอบการของผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ตามข้อ 1.4 ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้าน
   3. (3) การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ประชาชนผู้ได้รับสิทธิจะต้องทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการตามข้อ 1.4 โดยสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบปรากฏตัวต่อหน้าเท่านั้น (face-to-face) และ ห้ามสแกนจากภาพ QR Code ที่บันทึกไว้
   4. (4) E-Voucher จะปรากฏในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในเวลา 17.00 น. ของทุกวันตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก โดยมีมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ตามรายละเอียดการจอง ทั้งนี้ มูลค่าของ E-Voucher สามารถสะสมได้จนกว่า จะสิ้นสุดระยะเวลาตาม (5)
   5. (5) สามารถใช้จ่ายได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ Check out
   6. (6) E-Voucher สามารถใช้จ่ายได้จำนวนร้อยละ 40 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน
   7. (7) ไม่สามารถใช้ช่องทางอื่นนอกจากแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในการใช้ชำระเงินร่วมกับ E-Voucher ได้
  7. 1.7 รัฐจะสนับสนุนเงินตามข้อ 1.5 และ 1.6 รวมตลอดระยะเวลาโครงการฯ ไม่เกิน 10 สิทธิต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชน (คำนวณจากจำนวนคืนคูณด้วยจำนวนห้อง เช่น 2 คืน 2 ห้อง จะเท่ากับ 4 สิทธิ และสำหรับเฟส 4 ส่วนขยาย มีจำนวน 1.5 ล้านสิทธิ ทั้งนี้ รัฐอาจพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนสิทธิได้ในภายหลัง
   กรณีมีการจองใช้สิทธิตั้งแต่ 5 สิทธิขึ้นไป ถือว่าเข้าลักษณะท่องเที่ยวเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะประชาชนต้องยินยอมให้หลักฐานรายชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเอกสารของผู้เข้าพักทุกคนให้แก่โรงแรม/ ที่พักเก็บไว้โดยโรงแรมจะต้องจัดให้ประชาชนทุกคนที่เข้าพักดังกล่าว ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่เกี่ยวข้อง และให้โรงแรม/ที่พักนำส่งเอกสารและข้อมูลดังกล่าวต่อ ททท. เพื่อเป็นหลักฐานเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40 % โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อ 4. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40 %
  8. 1.8 รัฐจะพิจารณาผู้ได้รับสิทธิเข้าพักเมื่อประชาชนที่เป็นผู้จองโรงแรม/ที่พัก ได้ชำระเงินค่าที่พักสำเร็จตามลำดับก่อนหลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิตามข้อ 1.7 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ
  9. 1.9 ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ
   โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ
   1. (1) โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการบริการฯ ตามข้อ 1.2 และ 1.4 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 3 - 4 มาแล้ว จะต้องยังเปิดให้บริการตามปกติ และจะต้องไม่เป็นผู้กระทำผิดเงื่อนไขหรือกระทำการทุจริตในโครงการฯ
   2. (2) ผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 3 - 4 มาแล้วตาม (1) จะต้องให้ความยินยอม (Consent) ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” อีกครั้ง จึงจะดำเนินการในโครงการฯ เฟส 4 ส่วยขยาย ได้

   ประชาชน
   1. (1) ประชาชนรายเดิมที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 1 - 4 มาแล้ว ต้องให้ความยินยอม (Consent) และยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก่อน จึงจะดำเนินการใช้สิทธิในโครงการฯ เฟส 4 ส่วนขยายได้ สำหรับประชาชนเฉพาะรายที่ได้เข้าร่วมโครงการเฟส 4 มาแล้วสามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องจากสิทธิ์ที่ได้รับมาแล้วในโครงการเฟส 4 ได้จนครบ 10 สิทธิ์
   2. (2) ประชาชนรายใหม่ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เฟส 4 ส่วนขยาย ให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และให้ความยินยอม (Consent) และยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ก่อนดำเนินการใช้สิทธิ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
   3. (3) ประชาชนตรวจสอบรายชื่อโรงแรม/ที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ทั้งนี้ไม่สามารถใช้สิทธิจองโรงแรม/ที่พักและใช้ E-Voucher ในจังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้
   4. (4) ประชาชนจองที่พักโดยตรงกับโรงแรม/ที่พักตาม (3) เท่านั้น ตามขั้นตอนและวิธีการที่โรงแรม/ที่พักกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการ โดยทำการจองอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก และให้ความยินยอมโรงแรม/ที่พัก ในการส่งข้อมูลการจอง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบให้ รัฐบาล และ ททท.
   5. (5) ให้ประชาชนตรวจสอบการแจ้งเตือนการจอง (Notification) ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดการจองในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และชำระเงินค่าที่พัก (ซึ่งเป็นจำนวน 60% หลังจากที่ได้หักเงินสนับสนุนจากรัฐ 40% แล้ว) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ได้รับแจ้งให้ชำระเงิน (Notification) หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาดังกล่าว การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และ เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการจอง แต่ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพักได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
    1. 5.1 โรงแรม/ที่พักที่ประสงค์จะให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพัก ให้ดำเนินการดังนี้
     1. (1) ให้ลูกค้าติดต่อขอเลื่อนการเข้าพักกับโรงแรม/ที่พักโดยตรง
     2. (2) แก้ไขข้อมูลรายละเอียดการเข้าพักผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยโรงแรม/ที่พักเป็นผู้ทำรายการ
     3. (3) ให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการเข้าพักในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และให้ลูกค้ากด “ยืนยันรายการเลื่อนเข้าพัก”
    2. 5.2.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเข้าพักจะเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะวัน-เวลาเข้าพักเท่านั้น โดยรายละเอียดอื่น เช่น จำนวนวันเข้าพัก จำนวนห้องพัก หรือราคาห้องพัก จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
    3. 5.3 การเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพักต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
     1. (1) ลูกค้าต้องเหลือสิทธิตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าจำนวนสิทธิที่ต้องใช้สำหรับการเข้าพัก ตามรายละเอียดการจองที่ลูกค้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงนั้น เช่น รายละเอียดการจองที่ขอเปลี่ยนแปลงต้องใช้สิทธิจำนวน 5 สิทธิ แต่ลูกค้ารายดังกล่าวคงเหลือสิทธิตามโครงการฯ เพียง 4 สิทธิ จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเดินทางเข้าพักได้
     2. (2) สิทธิรวมทั้งโครงการฯ จะต้องคงเหลือไม่น้อยกว่าจำนวนสิทธิที่ต้องใช้สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงการเข้าพักตามรายละเอียดการจองที่ลูกค้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงนั้น
    4. 5.4. วัน-เวลาเข้า (Check in) และ ออกจากที่พัก (Check out) ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ใน ช่วงระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยายเท่านั้น ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวันสิ้นสุดโครงการฯ
   6. (6) ประชาชนกดปุ่ม “เช็คอิน รับสิทธิคูปองท่องเที่ยว” ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อทำการ Check in โรงแรม/ที่พักที่จองไว้
   7. (7) โรงแรม/ที่พักสแกน QR Code ที่เกิดจากกระบวนการตาม (6) เพื่อ Check in ซึ่งจะต้องเป็นไปในลักษณะปรากฏตัวต่อหน้าเท่านั้น (Face-to-Face) โดยห้ามสแกนจากภาพ QR Code ที่บันทึกไว้ จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการจองและดำเนินการสแกนใบหน้าประชาชนเพื่อยืนยันการจอง และกดยืนยันการ Check in ทั้งนี้ QR Code ดังกล่าว จะมีระยะเวลาใช้งาน 3 นาที โดยสามารถสร้างใหม่ได้
    1. (7.1) กรณียืนยันโดยสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ ประชาชนยินยอมให้โรงแรม/ที่พัก กดยอมรับเงื่อนไขและดำเนินการต่อเพื่อยืนยันการใช้สิทธิของลูกค้าแทนการสแกนใบหน้าอีกครั้ง โดยโรงแรม/ที่พักต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าพักและยืนยันการตรวจสอบผ่านระบบแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ก่อนกดยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว รวมทั้งโรงแรม/ที่พักต้องดำเนินการและประชาชนต้องยินยอมให้โรงแรม/ที่พักเก็บบันทึกภาพถ่ายใบหน้าของผู้เข้าพักโดยต้องแสดงให้เห็นสถานที่ของโรงแรม/ที่พักในขณะทำการเช็คอินและเช็คเอ้าท์เพื่อใช้เป็นหลักฐานและนำส่งให้ ททท. ในการขอเบิกจ่ายเงิน 40 %
    2. (7.2) นำเทคโนโลยีการระบุตำแหน่ง (GPS) มาใช้เพื่อระบุตำแหน่งในการยืนยันตัวตนของประชาชนผู้ใช้สิทธิเพื่อดำเนินการ Check in ณ โรมแรม/ที่พัก ที่ทำการจองไว้
   8. (8) ประชาชนเข้าพัก และกดปุ่ม “ใช้คูปองท่องเที่ยว” ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่าย E-Voucher ตามเงื่อนไขการใช้งานข้อ 1.6
   9. (9) สามารถ Check in เพื่อใช้สิทธิตามโครงการฯ ได้ภายในเวลา 11.59 น. ของวันถัดจากวัน Check in ในวันแรกตามรายละเอียดการจอง หากไม่ Check in ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิโดยประชาชนจะไม่ได้รับ E-Voucher สำหรับวันที่ไม่ได้ Check in นั้น และผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน 40 % สำหรับ วันแรกที่ Check in ไม่ทันภายในกำหนด ทั้งนี้ เงินที่ชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ และถือว่าประชาชนได้ใช้จำนวนสิทธิของตนตามจำนวนสิทธิที่ได้ทำการจองในระบบแล้ว
   10. (10) รัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่โรงแรม/ที่พักตามข้อ 1.5 หลังจาก Check out แล้ว โดยรัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่โรงแรม/ที่พักตามจำนวนสิทธิที่ประชาชนได้รับจริงจากการ Check in และ Check out เท่านั้น
   11. (11) ในกรณีที่มีการยืนยันใบหน้าไม่สำเร็จและโรงแรม/ที่พักเป็นผู้ดำเนินการกดปุ่ม Check in แทน โรงแรม/ ที่พักจะได้รับเงินสนับสนุน 40 % เมื่อโรงแรม/ที่พักได้ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเข้าพักจริงของประชาชนผู้ใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ 4. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40 % และคณะกรรมการตามคำสั่ง ททท. ได้พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงิน
 2. 2. สาระสำคัญของโครงการฯ สำหรับการโดยสารเครื่องบิน
  1. 2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 2. นี้ ใช้บังคับกับเฉพาะประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ การเดินทางดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการฯ
  2. 2.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน (สายการบิน) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
   1. (1) มีเส้นทางบินภายในประเทศ
   2. (2) ควบคุมดูแลให้ตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี) เสนอขายบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่ประชาชนในลักษณะ ที่ทำให้ประชาชนทราบได้ว่าค่าบัตรโดยสารเป็นจำนวนเท่าใด และค่าคอมมิชชัน (ถ้ามี) เป็นจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ รัฐจะสนับสนุนเงินตามข้อ 2.4 โดยคำนวณจากราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารเท่านั้น
   3. (3) ปฏิบัติตามและไม่เคยฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
   4. (4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
  3. 2.3 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
   1. (1) ประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เป็นผู้จองโรงแรม/ที่พักและได้ทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบินโดยตรงกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย
   2. (2) ให้ความยินยอมแก่สายการบินในการส่งข้อมูลการจองและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะผู้จัดทำระบบให้รัฐบาล
  4. 2.4 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของประชาชนผู้จองบัตรโดยสารเครื่องบิน ในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร (กรณีเป็นบัตรโดยสารขาไป-กลับจะนับเป็นหนึ่งผู้โดยสาร) แต่ไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
   1. (1) ไม่เกิน 3,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสาร เฉพาะกรณีที่จองโรงแรม/ที่พักในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินและเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.5 (5) และ (6)
   2. (2) ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรโดยสารของหนึ่งผู้โดยสารในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1) โดยเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินและเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.5 (5) และ (6)
  5. 2.5 รัฐจะสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินตามข้อ 2.4 ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
   1. (1) ในการจองบัตรโดยสารหนึ่งครั้ง (1 Booking) จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่เกิน 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จอง โดยห้องพักที่จองจะต้องเป็นห้องพักที่ได้รับสิทธิตามข้อ 1. เช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 2 คืน จะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารไม่เกิน 4 ผู้โดยสาร
   2. (2) ในการจองบัตรโดยสารหนึ่งครั้ง (1 Booking) จำนวนการใช้สิทธิคือ 2 ผู้โดยสารต่อ 1 ห้องพักที่จอง เช่น จองห้องพัก 2 ห้อง 2 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 4 ผู้โดยสาร แม้ว่าจะเดินทางเพียง 2 คน แต่รัฐจะสนับสนุน เงินค่าบัตรโดยสารสำหรับการโดยสารที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
   3. (3) การใช้สิทธิขั้นต่ำ คือ 2 ผู้โดยสารต่อการจองหนึ่งครั้ง เช่น กรณีเดินทางคนเดียวโดยจองห้องพัก 1 ห้อง 1 คืน จะเสียสิทธิจำนวน 2 ผู้โดยสาร แต่รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารสำหรับ 1 คนเท่านั้น
   4. (4) ต้องเป็นเส้นทางการบินที่มีต้นทางหรือจุดหมายปลายทางอยู่ในจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงแรม/ที่พัก หรือจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดสถานที่ตั้งของโรงแรม/ที่พัก ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อจังหวัดใกล้เคียงได้ในเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
   5. (5) ในกรณีใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารสำหรับการบินเที่ยวขาไป วันที่ Check in ขึ้นเครื่องจะต้องห่างจากวันที่ Check in โรงแรม/ที่พักไม่เกิน 5 วัน ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวันที่ Check in ทั้งโรงแรม/ที่พักและสายการบินจริงเท่านั้น
   6. (6) ในกรณีที่ใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารสำหรับการบินเที่ยวขากลับ วันที่ Check in ขึ้นเครื่องจะต้องห่างจากวันที่ Check out โรงแรม/ที่พักไม่เกิน 5 วัน ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวันที่ Check in และ Check out จริงเท่านั้น โดยการบินเที่ยวขากลับต้องไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2565
   7. (7) ในกรณีที่จองบัตรโดยสารขาไป-กลับ (Round trip) แต่มีการโดยสารจริงเพียงเที่ยวเดียว (ไปหรือกลับ) หรือมีการจองบัตรโดยสารขาไปและขากลับ แยกเป็น 2 Booking จะขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินได้เพียงครึ่งหนึ่งของข้อ 2.4 เท่านั้น
   8. (8) เมื่อ Check out ออกจากโรงแรม/ที่พักแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลและกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน” ผ่าน www. เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการจองบัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องถูกต้องตรงกับชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษบนบัตรประจำตัวประชาชน
  6. 2.6 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินรวมทั้งนับจากวันเริ่มโครงการเฟส 4 จนถึงวันสิ้นสุดโครงการเฟส 4 ส่วนขยาย รวมทั้งโครงการฯ ไม่เกิน 6 แสนผู้โดยสาร
  7. 2.7 การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิตามข้อ 2.4 จะพิจารณาเมื่อประชาชนผู้จองได้ดำเนินการตามข้อ 2.5 (8) ครบถ้วนและได้รับการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ตามลำดับก่อนหลัง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิตามข้อ 2.6 หรือจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 2.5 (8)
 3. 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
  1. 3.1 การใช้จ่าย E-Voucher จะสามารถใช้จ่ายได้เฉพาะเพื่อชำระค่าอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านอาหาร ค่าผ่านประตู ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใด ของสถานที่ท่องเที่ยว และค่าบริการของผู้ประกอบการบริการฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน E-Voucher ตามข้อ 1.6
  2. 3.2 การชำระเงินโดยใช้ E-Voucher จะต้องชำระทั้งจำนวนตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินในคราวเดียว เช่น กรณีใบเสร็จรับเงินระบุจำนวนค่าอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งหมด 1,000 บาท สามารถใช้ E-Voucher ชำระได้จำนวน 400 บาท และจะต้องชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” อีก 600 บาท
  3. 3.3 เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ จองโรงแรม/ที่พักและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากเกิดปัญหาอย่างใด ๆ ขึ้นที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการเข้าพัก เข้ารับบริการ หรือการใช้สิทธิตามโครงการฯ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เรียกคืนความเสียหาย จากโรงแรม/ที่พัก
  4. 3.4 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
  5. 3.5 ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความปั่นป่วนที่เป็นอุปสรรคต่อ การดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ
  6. 3.6 ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยินยอมให้ผู้อื่นใช้สิทธิของตนเองในการลงทะเบียน การยืนยันตัวตนเข้าพัก หรือกรณี อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  7. 3.7 หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางที่รัฐกำหนด
  8. 3.8 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่กระทำหรือร่วมกับผู้อื่นกระทำการโดยทุจริตเพื่อให้ได้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนภาครัฐ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
  9. 3.9 ประชาชนจะต้องยืนยันตัวตนโดยสแกนใบหน้าและต้องตรงกับฐานข้อมูลของธนาคารกรุงไทยฯ ในการเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นไปเงื่อนไขตามที่ ททท. กำหนด
 4. 4. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40 %
  1. 4.1 กิจการ โรงแรม/ที่พัก
   1. (1) กรณีประชาชนผู้ใช้สิทธิ ดำเนินการ Check – In ยืนยันการจองด้วยระบบสแกนใบหน้าสำเร็จถูกต้อง
    ผู้ประกอบการประเภทกิจการ โรงแรม/ที่พัก จะได้รับเงินสนับสนุน 40 % ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ (T+14) นับแต่วันที่เช็คเอาท์
    โรงแรมมีหน้าที่จัดเก็บหลักฐานการเข้าพักของประชาชนผู้ใช้สิทธิไว้เพื่อการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่เช็คเอาท์
    โดยหลักฐานดังกล่าวประกอบด้วย
    1. 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิและผู้เข้าพักทุกคน หรือข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิและ ผู้เข้าพักทุกคนที่จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    2. 2. ใบลงทะเบียนผู้เข้าพัก
    *หมายเหตุ : เฉพาะกรณีที่มีการจองครั้งเดียวตั้งเเต่ 5 สิทธิ ใน 1 ครั้ง (หมู่คณะ) โรงแรม/ที่พักจะต้องนำส่งหลักฐานในข้อ 1 – 2 ไปที่ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันเช็คเอ้าท์ เพื่อประกอบการพิจารณา การจ่ายเงินสนับสนุน 40 % อนึ่ง ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุน 40 % มีระยะเวลา 30 วันทำการ (T+30) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ ททท. ได้รับหลักฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วน
   2. (2) กรณีประชาชนผู้ใช้สิทธิ ดำเนินการ Check – In ยืนยันการจองด้วยระบบสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ
    ให้ผู้ประกอบการประเภทกิจการ โรงแรม/ที่พัก มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าพักว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ทำการจองใช้สิทธิ และกดยืนยันการเช็คอินในระบบตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าพัก
    และผู้ประกอบการต้องจัดส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ไปที่ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินสนับสนุน 40 %
    1. 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิและผู้เข้าพักทุกคน หรือข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิและ ผู้เข้าพักทุกคนที่จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    2. 2. ใบลงทะเบียนผู้เข้าพัก
    3. 3. ภาพถ่ายผู้ใช้สิทธิในวันที่ทำการ Check in และ Check Out (ต้องเป็นภาพถ่ายใบหน้าผู้เข้าพัก โดยต้องแสดงให้เห็นสถานที่ของโรงแรม/ที่พัก ในขณะทำการ Check in และ Check Out)
    หมายเหตุ : จะต้องนำส่งหลักฐานในข้อ 1-3 ไปที่ ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ภายใน 7 วันนับถัดจากวันเช็คเอ้าท์ เพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินสนับสนุน 40 % และจัดเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ เพื่อการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่เช็คเอ้าท์ ทั้งนี้ ททท. ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากโรงแรม/ที่พัก และหรือประชาชน เพื่อยืนยันการเข้าพักของประชาชนประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณา
    อนึ่ง ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุน 40 % กรณีสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ มีระยะเวลา 30 วันทำการ (T+30) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ ททท. ได้รับหลักฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้จะจ่ายเงินให้เฉพาะจำนวนวันเข้าพักที่ปรากฏในระบบเท่านั้น
    ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาส่งหลักฐานให้แก่ ททท. ตามข้อ 4.1 (1) และ (2) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (วันสุดท้าย)
  2. 4.2 กิจการ ร้านอาหาร / สถานที่ท่องเที่ยว / OTOP / สปา, นวดเพื่อสุขภาพ / รถเช่า,เรือเช่า
   1. (1) กรณีประชาชนผู้ใช้สิทธิ ชำระค่าบริการด้วย E – Voucher และมีการใช้จ่ายตามปกติ
    ผู้ประกอบการประเภทกิจการ ร้านอาหาร / สถานที่ท่องเที่ยว / OTOP / สปา, นวดเพื่อสุขภาพ / รถเช่า,เรือเช่า จะได้รับเงินสนับสนุน 40 % ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ (T+14) นับแต่วันที่รับชำระ E-Voucher จากประชาชนผู้ใช้สิทธิ
   2. (2) กรณีประชาชนผู้ใช้สิทธิ ชำระค่าบริการด้วย E – Voucher และมีการใช้จ่ายผิดปกติ
    ผู้ประกอบการประเภทกิจการ ร้านอาหาร / สถานที่ท่องเที่ยว / OTOP / สปา, นวดเพื่อสุขภาพ / รถเช่า,เรือเช่า จะต้องจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการได้รับเงิน/รายการสินค้าหรือบริการ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปที่ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อประกอบการพิจารณา การจ่ายเงินสนับสนุน 40 % และจัดเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ เพื่อการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับเงิน
    อนึ่ง ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุน 40 % มีระยะเวลา 30 วันทำการ (T+30) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันที่ ททท. ได้รับหลักฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วน
  3. 4.3 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
   1. กรณีประชาชนผู้ใช้สิทธิ ขอรับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และได้ดำเนินการ Check – In ยืนยันการจองด้วยระบบสแกนใบหน้าสำเร็จถูกต้อง
    ประชาชนผู้ใช้สิทธิ จะได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเข้า G-Wallet ของประชาชน ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในอัตรา 40% ของมูลค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เมื่อมีการท่องเที่ยวและเข้าพักในที่พักตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันในจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย โดยรัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในทุก 15 วัน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.4 – 2.7
  5. ข้อความตกลงยินยอมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
  * “ข้าพเจ้า” หมายถึง บุคคลผู้เข้าร่วมโครงการฯ *
  1. 5.1 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
  2. 5.2 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ข้อมูลศาสนา และข้อมูลชีวภาพ ซึ่งจัดเก็บจากระบบและแอปพลิเคชั่นเพื่อประโยชน์ของโครงการฯ) ของข้าพเจ้า และข้อมูลการชำระเงินตามโครงการฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อการประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพื่อการยืนยันตัวตนหรือเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิตามโครงการฯ และ/หรือเพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ
  3. 5.3 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และข้อมูลการชำระเงินตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการอื่นของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคต
  4. 5.4 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และข้อมูลการชำระเงินตามโครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการฯ
  5. 5.5 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้มีการประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณี ที่มีการยืนยันตัวตนผ่านระบบเสียบบัตรประชาชน
  6. 5.6 ความยินยอมของข้าพเจ้าในอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และข้อมูลการชำระเงินตามโครงการฯ ตามข้อ 5. นี้ ให้มีผลไปตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เว้นแต่ความยินยอมตามข้อ 5.3 ให้มีผลตลอดไป
  7. 5.7 ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และรับทราบว่าหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับตามโครงการฯ ให้แก่รัฐภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ททท.
  8. 5.8 ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการฯ รัฐอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ ของข้าพเจ้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่าข้าพเจ้ากระทำการดังกล่าวจริง ข้าพเจ้าจะต้องคืนเงินที่ได้รับไปแล้วให้แก่รัฐภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ททท. ทั้งนี้ ให้การตัดสินของรัฐถือเป็นที่สุด
  9. 5.9 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
  10. 5.10 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการกระทำหรือร่วมกับผู้อื่นกระทำการโดยทุจริตเพื่อให้ได้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนภาครัฐ เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญา

ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระงับการจ่ายเงินตามโครงการฯ หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่ระงับซึ่งสิทธิของรัฐในอันที่จะดำเนินการตามกฎหมาย

กลับหน้าหลัก

**หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนรับทราบว่า หากผู้ลงทะเบียนไม่ตกลงและยอมรับตามข้อตกลง
และเงื่อนไขข้างต้นจะไม่สามารถลงทะเบียนได้